Říjen 2007

Účast v soutěži Výzbrojny a PDH.

29. října 2007 v 11:10 | Martin
V minulých týdnech jsem se zúčastnil soutěže, kterou pořádala Výzbrojna ČR a PDH. Tato soutěž byla zaměřena především na historii zásahových jednotek SDH, historii hasičů v našem státě.

Ač nemám moc vztahu a znalostí v této oblasti, zúčastnil jsem se této soutěže jménem SDH Dolní Studénky. V soutěži družstev, kde jsem byl zařazen, jsem díky tomu, že jsem byl osamocen v tomto snažení, obsadil jsem 34. místo ze 43. zúčastněných družstev. Výsledek není žádná sláva, ale na druhou stranu, pokud člověk o daném tématu nemá mnoho informací, dá se toto umístění považovat za malý úspěch a hlavně se mi doufám podařilo trochu zviditelnit náš sbor.

Nemile mne překvapilo, že z našeho okresu se této soutěže nezúčastnil vůbec nikdo až na moji maličkost a zástupce z Třeštiny. Doufám, že příští soutěže, kterou jistě bude opět Výzbrojna pořádat se zúčastní více sborů z našeho okresu.

Nač dát pozor při topení - trochu prevence na našich stránkách.

16. října 2007 v 11:02 | Martin
Teploty venku, zejména v noci začaly klesat, a nastala nám topná sezóna. Proto si preventivně připomeňme některé zásady, aby pro nás začátek topného období nemusel znamenat to, že přijdeme o své obydlí.

Komíny nebývají jedinou příčinou požárů. Ten může způsobit i nevhodně uskladněné palivo. Zkontrolujme proto skladování paliva a to hlavně uhlí a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůra). U tohoto druhu paliva může totiž za určitých podmínek dojít k samovznícení. Náchylné k tomu jsou zejména méně kvalitní druhy uhlí (hnědé, lignit a brikety). A jak samovznícení zabránit? V první řadě je třeba skladovací plochu před naskladněním takového paliva vysušit a vyčistit. Pozornost v domácích uhelnách je třeba věnovat také výšce hromady, na které palivo skladujeme. Na paměti je třeba mít, že kritická hranice je 1,5 metru. Riziková je také nestejnoměrná zrnitost palivo, tedy obsahuje-li například kusové uhlí prach, zbytky dřeva a pilin. Stěny uhelen by měly být omítnuté, jelikož cihlová drť dle odborníků prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí by mělo být vždy skladováno odděleně od ostatních paliv. Je třeba si také pohlídat, aby v blízkosti uskladněného uhlí nebyly rozvody trubek od ústředního topení, rozvody páry nebo vody. Do uhlí a briket by také nikdy neměla zatékat voda. Kvůli nebezpečí samovznícení hasiči doporučují u nově naskladněného paliva provádět zpočátku denní, později týdenní kontroly teploty. Samovznícení se projevuje vytvářením vodní páry, což je nejvíce viditelné v ranních hodinách, dýmu a zvýšením teploty. Při zpozorování zvyšující se teploty (40 - 50 stupňů Celsia) je třeba uhlí nebo brikety přeházet nebo vynosit na volné místo, rozestřít do vrstvy 0,25 - 0,5 metru a nechat vychladnout.
Kotle na tuhá paliva neroztápějte zásadně pomocí hořlavých kapalin. Bohužel i takové případy hasiči řešili a došlo při nich i ke zranění osob. Nevhodné je také ukládat předměty a hořlavé materiály na tepelné zařízení (spotřebiče a kouřovody) a nebo do těsné blízkosti, kde hrozí jejich pád na horký povrch. Přiznejme si, že tak někdy sušíme oděv a nebo obuv. Roztopená kamna, zapnuté elektrické a plynové spotřebiče bychom neměli také nechávat bez dozoru, požaduje-li to výrobce. Údržbu spotřebičů je třeba vždy provádět v souladu s technickými požadavky výrobce topidla. U plynových spotřebičů většina výrobců doporučuje nechat ho zkontrolovat odbornou firmou minimálně jedenkrát za tři roky. Pro firmy je lhůta závazná. Ostatním uživatelům hasiči doporučují rovněž nechat si spotřebič prohlédnout, vyčistit a seřídit.
Důležité je také dodržení bezpečné vzdálenosti spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahových krytin a předmětů z hořlavých hmot. Neobsahuje-li to návod, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na tuhá paliva 800 milimetrů ve směru hlavního sání a 200 milimetrů v ostatních směrech. U spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u spotřebičů na elektřinu je to 500 milimetrů a 100 milimetrů. Pozor je třeba si dát také na krby a krbové vložky na tuhá paliva. Před instalací krbu je třeba vždy si kominíkem nechat zkontrolovat stav komína a brát také na vědomí druh stropní konstrukce. Rozhodně je třeba dodržovat návody výrobců krbů a krbových vložek.
Před zahájením topné sezóny bychom měli určitě provést prohlídku samotných kamen. Soustřeďme se na stav šamotování, uzávěrky dvířek a stav kouřovodů. Plynové spotřebiče vždy ponechme odborníkům. Pokud jde o elektrické spotřebiče zkontrolujme přívodní šňůry, zásuvky a pojistky, jsou-li dostatečně dimenzovány proti zkratu.
Samostatnou kapitolou v případě topidel na tuhá paliva je žhavý popel. Ten by se vždy měl před vysypáním nechat vychladnout a pak nasypat do nehořlavé nádoby. Vznícení podlahy, je-li z hořlavých materiálů, zabrání ochranná podložka pod topidlem na tuhá paliva na kterou také padají žhavé uhlíky. U všech spotřebičů na pevná paliva s výjimkou krbů musí ochranná podložka přesahovat půdorys spotřebiče a to nejméně o 30 centimetrů před přikládacím a popelníkovým otvorem. To samé platí i o bočních stranách. V případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60 x 30 cm a u krbu 80 x 40 centimetrů.
Topíme-li v koupelnách infrazářiči, které se při použití rozžhaví do vysokých teplot, neměly by se v jeho blízkosti do vzdálenosti jednoho metru vyskytovat hořlavé materiály.


Soptík 2007.

9. října 2007 v 9:26 | Martin
V sobotu 6. října 2007 proběhl IX. ročník této hojně navštěvované soutěže. Letos se na start této soutěže postavilo téměř 300 mladých hasičů. Soutěž se skládala z běhu na 60m s překážkami. Soutěž byla pro velký počet závodníků upravena pouze na 1 pokus pro každého startujícího a do dalšího kola postupovala třicítka nejlepších ze své kategorie. Letos už podruhé se soutěžilo i v kategorii přípravka, tzn. nejmenší závodníci, kteří se připravují na vstup do kategorie mladších žáků.

Náš sbor měl několik zástupců ve startovním listině. Nejlépe se v kategorii do 8 let vedlo Radomíru Burešovi, který časem 23,26 vteřiny tuto kategorii vyhrál. Úspěch našeho sboru podtrhla třetím místem Kateřina Tomášková, která zvládla trať za 24,30 vteřiny.

V kategorii starší chlapci se nejlépe z našeho družstva vedlo Jiřímu Stejskalovi, který se stal časem 15,55 s přeborníkem okresu Šumperk.

Chtěl bych touto cestou pogratulovat a poděkovat výše zmíněným závodníkům za dobré výkony a skvělou reprezentaci našeho sboru na této akci. Nezbývá než doufat, že příští ročník se našim družstvům povede minimálně stejně dobře jako letos.