Březen 2008

Varování HZS Olomouckého kraje.

12. března 2008 v 9:30 | Martin
OBČANÉ POZOR ! HASIČI VARUJÍ !

Nezakládejte ohně v přírodě, na skládkách a nevypalujte trávu.
Oheň založený v přírodním prostředí se může snadno vymknout kontrole a
způsobit požár. Zejména požáry v lesích mohou mít nedozírné důsledky jak po
stránce materiální, tak především na životě a zdraví nás všech. Velkým nešvarem se
také každoročnì v jarním období stává vypalování trávy, které již zapříčinilo
hlavně u starších občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty lidských životů.
Největší nebezpečí hrozí zvláště v letních měsících, době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru, kdy je půda i vegetace (tráva, keře, stromy,…) suchá a snadno šíří
požár.

Proto Vám radíme:
Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
2. V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
a tábořit mimo vyhrazená místa.
3. Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa.
4. Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události např. požáru v lese, plošného
vypalování trávy, porostů apod. předejte informaci co nejdříve na tísňovou linku
150.
5. Jedete tábořit ? Oheň se smí rozdělávat jen na místech zbavených listí, jehličí
i suchých větví, v dostatečné vzdálenosti od lánu obilí i okraje lesa, v ohništi
vykopaném až na nerostný podklad. Při činnostech pořádaných pro děti, je
bezpodmínečně nutná přítomnost dospělé osoby.
6. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromù, na pasekách, v blízkosti křovin,
ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Od hořícího ohně
neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem
překryjte vrstvou zeminy.
7. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat
porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do výše 25 000,- Kč.
8. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před
požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
9. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a
zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům,
dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.
10. Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár na
známou tísňovou linku 150
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

Integrovaný projekt "Záchranný kruh"

5. března 2008 v 13:04 | Martin

Základní informace o integrovaném projektu


Základní informace o integrovaném projektuVariantní studie proveditelnosti
Prevence, kontrola a řešení rizik je oblastí, ve které se vyskytuje mnoho odborných činností, na jejichž výkonech je závislý rozvoj regionů a udržení dosažené úrovně životního prostředí a hospodářského vývoje. Negativní dopady vzniklých rizik jsou proto zřejmé.
Úspěšné řešení rizik není možné bez zapojení zdrojů, kterými disponují jednotlivé subjekty v regionu působící. Zapojení těchto zdrojů není možné bez stálého rozšiřování vzájemné spolupráce. Jednotlivé klíčové aktivity Integrovaného projektu "Záchranný kruh" realizované ve formě konkrétních projektů rozšíří spolupráci mezi subjekty při ochraně před riziky a budou přínosem pro fungování hospodářství celého regionu, ale především budou přínosem pro ochranu obyvatelstva. Je možné říci, že Integrovaný projekt "Záchranný kruh" přispěje k zajištění udržitelného rozvoje v Karlovarském kraji a v mnoha směrech může přispět i celostátně.


Integrovaný projekt "Záchranný kruh" je komplexní rozvojový nástroj logicky propojených a vzájemně podmíněných investičních a neinvestičních projektů, jež dohromady vytváří významné synergické efekty.
Globálním cílem projektu je zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva (zejména dětí a mládeže) a ostatních subjektů Karlovarského kraje v oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací, zefektivnění postupů složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v Karlovarském kraji a zvýšení prevence a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci.
Specifické cíle projektu:
  • Zajistit efektivní přenos informací a odpovídající vzdělání pro veřejnost
  • Zajistit potřebné vzdělání lidským zdrojům v rámci složek IZS
  • Vytvořit technické podmínky pro přípravu obyvatelstva a pro realizaci preventivně výchovné činnosti a přípravy dětí a mládeže k sebeochraně a vzájemné pomoci
  • Vytvořit technické podmínky pro vzdělávání a přípravu dobrovolných i profesionálních záchranářských subjektů