Květen 2010

Pozvánka.

27. května 2010 v 12:36 | Martin
SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
LEŠTINA

VÁS
ZVE

na soutěž hasičských družstev, která se koná


v rámci akce "Den MAS Horní Pomoraví"

Datum:                5. června 2010
            
Čas:                     Začátek v 10 hodin

Místo:                  Náves

Soutěží:               Družstva mužů a veteránů v jednotlivých kategoriích
                           
Směrnice:            Požární útok bude vzhledem k nízkému počtu přihlášených družstev dvoukolový dle pravidel požárního sportu

1. útok: Hladký

2. útok s překážkami na prvním díle hadice C: Levá i pravá strana - imitace plotu
Za nepřekonání
překážky 5 trestných vteřin
Časy obou útoků se pro výsledné pořadí budou sčítat

Případné dotazy zodpovíme na čísle 776 116 945

Výjimky:            Všechny kategorie 2 B, úpravy na stroji povoleny, ostatní
nářadí bez úprav

Občerstvení:
      Zajištěno 

Zábava na základně CO Luže.

25. května 2010 v 13:30 | Martin
Pozvěte známé a všichni přijďte v sobotu

12. června 2010 13-19 hod.

zábava na základně CO Luže,
ulice Vikýřovická, Šumperk


na kole nebo pěšky, vstup zdarma, občerstvení s grilem, městská policie, bezplatná tombola, armáda ČR, poradna pro zdraví, soutěže, bezpečnost silničního provozu, setkání uživatelů síbíček, stany proti dešti, prohlídka armády spásy, houpačka na tanku, hudba, kurz zdravotnické první pomoci na hřišti, požární ochrana a jiné.

Propozice Ruda nad Moravou.

20. května 2010 v 8:25 | Martin
Sbor dobrovolných hasičů Ruda nad Moravou

Vás zve na 9. ročník soutěže o Pohár starosty obce


Soutěž je zařazena do Velké ceny okresu Šumperk- HOLBA CUP

a proběhne v rámci oslav výročí 700. let od založení obce Ruda nad Moravou.


Datum konání:        13. 6. 2010   10:00


Místo konání:          areál u koupaliště v Rudě nad Moravou


Program soutěže:   9:00-10:00 - prezentace družstev
                                 10:00        - nástup


Kategorie:               muži, ženyStartovné:               pro družstva z jiných okresů 100Kč


Směrnice:                2 hadice B, 4 hadice C, úpravy strojů nejsou povoleny (bez ejektoru),
                               terče sklopné, elektrická časomíra                                              
                                     
                              
Soutěž se řídí pravidly Velké ceny okresu Šumperk v hasičských soutěžích                           
                              
HOLBA CUP 2010
      

Občerstvení:           zajištěno

Žádost o anketu.

16. května 2010 v 19:26 | Martin
Množí se mi zde žádosti, abych založil anketu, zda mají být na dolnostudénské dráze překážky. Proto jsem neváhal a na prosbu některých jsem tuto anketu založil. Podle mého názoru a zkušeností, bych si dovolil připojit svůj názor, a to ten, že je to poslední ze soutěží, která je osazena překážkami a kde se projeví inteligence jak strojníka, tak dalších členů družstva. Toť můj názor, ale jsem si vědom, že spousta názorů bude opačných. Proto tedy hlasujte.

II. (okresní) kolo soutěží v požárním sportu 2010

13. května 2010 v 15:28 | Martin
Věc: Pozvánka a organizační zajištění II. (okresního) kola Hasičských soutěží v požárním sportu 2010 SDH OSH
Šumperk.

Výkonný výbor OSH a Okresní odborná rada velitelů OSH v Šumperku zve postupující družstva SDH okresu Šumperk z okrskových kol Hasičských soutěží
v požárním sportu 2010 a všechna družstva, která mají zájem o účast, na
II. (okresní) kolo soutěží v požárním sportu 2010,

které je zařazeno do Velké ceny hasičských soutěží - Holba Cup 2010 OSH
Šumperk.

Místo konání:                        Bludov - Víceúčelové školní sportoviště
(u hasičské zbrojnice)
Datum konání:                     5. června
2010 (sobota)
Prezentace:                           7:15 - 7:55 hod.  
Zahájení (nástup)                 8:00 hod.
Zahájení disciplín:                8:30 hod.

Zdravotní služba:     zajistí
OSH
Šumperk
Strava:                       zajistí SDH Bludov (hrazena z prostředků OSH jen pro postupující)
Doprava:                  vlastní (pokud použijete hasičské vozidlo je nutné povolení OÚ nebo MěÚ
Kategorie:                  muži, ženy a jednotlivci

Postupující družstva:
muži - vítězové okrskových kol družstev mužů kategorie 1 -starší 15 let (nezastupitelně
+ družstva, která se v roce 2008 v Bludově umístila na 1. - 3. místě
   (Třeština, Kolšov a Postřelmůvek)
                                     ženy -
všechna družstva, která se zúčastnila okrskových kol soutěže PS
                                     jednotlivci - vyhodnocení na 1. -3. místě v běhu na 100 m přes překážky z okrskového
kola soutěže PS v kategorii muži a ženy pokud nejsou členy postupujících
                                                          družstev. Není postup do krajského kola.
Přihlášky:                  družstva mužů, žen a jednotlivců zašlou do 2. 6. 2010 do 14,00 (písemně na přiložené přihlášce, za doručené se považují přihlášky doručené do kanceláře OSH v uvedeném termínu poštou, osobně nebo elektronickou poštou na adresu osh.sumperk@cbox.cz )
                                    Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
Rozlosování:              proběhne 2.6.2010
ve 14,30
hod., za účasti předsedy OKRR a štábu soutěže
                                                                            
Štáb soutěže:             Náčelník štábu -         Ing. Josef Ošťádal
                                   Velitel soutěže -         Bohuslav Strouhal
                                   Hlavní rozhodčí -       Karel Ondruch
                                  
Rozhodčí disciplín -
Požární útok               Gabriel Krobot
                                   Běh na 100 m             Oldřich Jílek
                                   Štafeta 4x 100 m        Antonín Havlas

Vedoucí vyhodnocovací komise:                Aleš Elšík, Petr Strnad

Tajemník soutěže:                                        Karel Paciorek                       


Disciplíny: dle pravidel Směrnic hasičských soutěží (2007) ve znění pozdějších úprav a doplnění (dále jen Směrnice), s výjimkou úprav uvedených v tomto OZ a pravidel VC - Holba Cupu okresu Šumperk pro disciplinu požární útok
                   požární útok -                         sklopné terče- průstřik, hadice mohou být sportovní (C-42mm, B-
65mm), na stroji bude použit jednotný přetlakový ventil. Použití přetlakového ventilu v disciplině PÚ okresního kola představuje výjimku z pravidel VC-Holba Cupu.
                   běh na 100 m s překážkami -
max. 4 závodníci, započítávají se 3 nejlepší časy do celk. hodnocení.
                   štafeta 4 x 100 m -                 provedení discipliny na oválu ve čtyřech úsecích

                                                                  I. úsek - okno

                                                                  II. úsek - muži - bariéra 2 x 2 m, ženy - bariéra 2 x 0,8 m
                                                                  III. úsek - 2 C hadice, kladina, rozdělovač
IV. úsek - přenos RHP ( muži - plný RHP, ženy - prázdný RHP), hašení se neprovádí
                                                                  V případě dvou štafet musí být zapsány obě v přihlášce při prezentaci.

Technické podmínky k disciplíně běh na 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m
s překážkami:

2 hadice, délky min. 19 m. nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně spojek (pokud nemá požadovanou váhu, lze ji dovážit před započetím soutěže a to takovým způsobem, kterým lze zaručit, že požadovaná váha hadice bude stálá po celou dobu trvání soutěže a netvoří podpěru kotouče) min. plochá šířka 65mm ± 3mm, spojky musí být opatřeny schváleným těsněním a hadice musí mít kruhový průměr v celé své délce, 1 ks proudnice o hmotnosti min. 0,50 kg, rozdělovač se všemi ventily spodní hrany všech spojek (u ROT spojky se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od podložky, nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm dlouhý - měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Délka provázku na proudnici max. 50 cm měřeno od smyčky na opasku.
                         
Výzbroj:
soutěžní družstva použijí u všech disciplín vlastní nářadí, s výjimkou ručního hasicího přístroje, odpovídající Směrnicím a platným právním předpisům a technickým normám, jsou-li u výzbroje vyžadovány, které předloží během soutěže na vyzvání rozhodčího disciplíny ke kontrole a přezkoušení.
Ústroj:      - soutěžící - letní pracovní stejnokroj, popř. sportovní oděv,
                   obuv - pracovní nebo sportovní mimo plátěnek, kopaček a pod.,
možno použít tretry s délkou hřebů
nepřesahující 6 mm
                   V celém družstvu jednotná ústroj. Pás se používá i na sportovním oděvu. Při všech disciplínách        je předepsaná přilba splňující podmínky dle Směrnic.    
                  -rozhodčí a organizační pracovníci - vycházkový stejnokroj
( dle počasí - košile )
                  -technická četa - letní pracovní stejnokroj

Každý člen soutěžního družstva je povinen mít s sebou občanský průkaz, členský průkaz SH ČMS (s fotkou)
(kontrola na startu 100 m s překážkami) a průkaz zdravotní pojišťovny. Soutěžící mladší 18 let předloží písemný souhlas rodičů s účastí v soutěžích  požárního sportu.
Vedoucí nebo velitel družstva během celé soutěže zodpovídá za ústroj, chování a dodržování všech nástupových časů, vč. prezentace. Žádáme o dochvilnost při prezentaci pro zajištění zahájení soutěží dle harmonogramu.
Za nepřístojné chování členů družstva může být
štábem soutěže celé družstvo vyloučeno z hodnocení soutěže.

Do III. ( krajského) kola, které se koná 21.8.2010 na okrese Přerov,
postupují první dvě družstva z obou kategorií.

Vyber si hudbu na letošní soutěž v Dolních Studénkách.

10. května 2010 v 6:57 | Martin
Zdravím Vás po dlouhé době a mám tady pro Vás menší anketu. Rád bych, pokud by jste si vybrali a nebo napsali, jakou hudbu by jste chtěli letos slyšet na soutěži v Dolních Studénkách. Z tohoto důvodu jsem založil anketu pod názvem: "Jakou by jste chtěli hudbu pouštět na letošní soutěži v Dolních Studénkách". Budu rád, když napíšete svoje názory a pokud budu zase přizván k ozvučení této soutěže, rád Vám Vaše přání splním.

Děkuji tedy za Vaše příspěvky do ankety.