Prosinec 2010

PF 2011

30. prosince 2010 v 16:05 | Martin
Novoročenka 2011

Přeji Vám hezké vánoce.

20. prosince 2010 v 7:55 | Martin
vánoční přání 2010

Požární bezpečnost při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

10. prosince 2010 v 10:06
§ 1Podmínky požární bezpečnosti     
 (1)  Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.        
(2)  Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.        
(3)  Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.
§ 2 Kontrola spalinové cesty        
(1)  Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).        
        (2)  Kontrola spalinové cesty se provádí
       a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
       b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
       c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
       d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
       e) posouzením jejího stavebně technického stavu.
        
(3)  Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.
§ 3Čištění spalinové cesty       
 (1)  Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.       
 (2)  Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. 
§ 4 Lhůty kontrol a čištění spalinové cestya spotřebiče paliv        
(1)  Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.        
(2)  Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.       
 (3)  U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem "Mimo provoz" nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.        
(4)  Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.      
  (5)  Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 5Revize spalinové cesty       
 (1)  Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví1), a která je zároveň
       a) revizním technikem komínů3),
       b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů3), nebo
       c) revizním technikem spalinových cest3).
      
  (2)  Revize spalinové cesty se provádí
       a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
       b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
       c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

       d) po komínovém požáru,
       e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

§ 6
Zpráva o provedení kontroly
anebo čištění spalinové cestya revizní zpráva spalinové cesty

      
  (1)  O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst.  1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.        
(2)  O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.        
(3)  Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.
§ 7Vypalování komína        
(1)  Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.       
 (2)  Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.        
(3)  Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1) nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.        
(4)  Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti

Hasiči varují.

10. prosince 2010 v 10:00
O B Č A N É
P O Z O R !           
H A S I Č I
V A R U J Í !

Pozor na nebezpečí požáru při použití létajících balónků.

Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Tyto balóny jsou výrobkem, který při nesprávném použití může způsobit požár.


Proto Vám radíme


Při použití balónu přesně dodržujte přiložený návod výrobce! Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady, které jsou v návodech uvedeny:

1.      Balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let. Balóny uchovávejte mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte balón dětem na hraní.

2.      Balón vypouštějte pouze za bezvětří!

3.      V blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty.

4.      Nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují - např. zemědělské objekty, čerpací stanice a pod.

5.      Vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balónů při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu.

6.      Balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně! Vyvarujte se vypouštění balónů v obytných zónách.

7.      Balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po celou dobu hoření parafínového hořáku.

8.      Volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru! Za toto jednání Vám hrozí postih podle zákona o požární ochraně.

9.      Za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónem, a to i v případě, pokud bylo s balónem manipulováno v souladu s návodem k použití!

10.
Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku

150
nebo
112             

Hasičský záchranný sbor
                  Olomouckého kraje

Vánoční přání.

7. prosince 2010 v 11:05 | Martin
vánoční přání 2010