Březen 2011

Kalendář soutěží Holba Cupu 2011.

16. března 2011 v 12:24 | Martin |  Kalendář soutěží
VC
OSH Šumperk
4. června SO
8,00
Bludov - areál u HZ
I. (okresní) kolo Ps
VC
SDH Ruda n/M.
5. června NE
10,00
U koupaliště
PS M + ŽPohár starosty
SDH Písařov
11. června SO
10,00
Hřiště TJ
PS M + Ž +V
SDH Rohle
11.června SO
21,00
Kuželna Janoslavice
PS M + Ž + V
VC
SDH Dolní Libina
18. června SO
10,00
Koupaliště
PS M + Ž Mem. J.Jančíka
SDH Bušín
18. června SO
14,00
Na Kořínku
PS M + Ž + V
SDH Jedlí
19. června NE
9,00
Hřiště TJ
PS M
VC
SDH D. Studénky
19. června NE
10,00
Dráha SDH
PS M + Ž + V
SDH Brníčko
25.června SO
13,00
Areál u HZ
PS M + Ž
SDH Vernířovice
2. července SO
13,00
Hřiště za sýpkou
PS M + Ž
VC
SDH Štíty
2. července SO
10,00
Hřiště TJ
PS M, Pohár SDH
VC
SDH Chromeč
3. července NE
10,00
Areál SDH
PS M + Ž
SDH Podolí
9. července SO
9,00
Hřiště
PS M + Ž + V
SDH Sobotín
9. července SO
13,00
Areál u HZ
PS M + Ž + V

SDH Kolšov
10. července NE
10,00
Za Hájenkou
PS M + Ž

SDH Zborov
10.července NE
14,00
Areál koupaliště
PS M + Ž + V
VC
SDH Pavlov
16. července SO
10,00
Hřiště TJ
PS M + Ž
SDH Studená Loučka
16. července SO
12,00
Hřiště
PS M + Ž + V
SDH Dlouhomilov
16. července SO
13,30
Hřiště Sokola
PS M + Ž,
VC
SDH Nemrlov
17. července NE
10,00
Areál SDH
PS M + Ž

SDH Nový Malín
23. července SO
10,00
Areál u Cihelny
PS M + Ž +V Memoriál

SDH Loštice
23. července SO
13,00
Ul.Sokolská- cvičiště
PS M + Ž,
SDH Loučná n.D.
23. července SO
14,00
Areál SDH
PS M + Ž Memoriál
VC
SDH Hrabová
24. července NE
10,00
Hřiště TJ
PS M + Ž + V (Ž -V VC)
SDH Palonín
30. července SO
13,00
Hřiště TJ
PS M + Ž +V
SDH Dubicko
30. července SO
14,00
Areál Hosena
Memoriál PS M + Ž + V
SDH Hraběšice
30. července SO
14,00
Hřiště
Memoriál PS M + Ž
SDH Leština
31. července NE
13,00
Náves OÚ
PS M + Ž + V
VC
SDH Bludov
6. srpna SO
10,00
VÚ areál u HZ Bludov
PS M + Ž + V
SDH Žádlovice
6. srpna SO
13,00
Zámecký park
PS M + Ž +V
VC
SDH Rájec
7. srpna NE
10,00
U Antoníčka
PS M + Ž + V
VC
SDH Hrabišín
13. srpna SO
13,00
Areál SDH za KD
PS M+Ž Pohár SDH
SDH Líšnice
13. srpna SO
13,00
Hřiště TJ
PS M + Ž + V
SDH Petrov nad Des.
13. srpna SO
14,00
Areál u nádraží
PS M + Ž +V
VC
SDH Třeština
14. srpna NE
10,00
Hřiště TJ
PS M + Ž + V
SDH Moravičany
20. srpna SO
13,00
Hřiště
PS M + Ž Memoriál Z.Horáka
SDH Nemile
20. srpna SO
13,00
Hřiště u KD
PS M + Ž + V
SDH Mostkov
20. srpna SO
13,00
Hřiště - areál SDH
PS M + Ž + V
SDH Lesnice
21. srpna NE
13,00
Areál SDH za KD
PS M + Ž + V
VC
SDH Zvole
27. srpna SO
10,00
Hřiště
PS M + Ž
SDH Březná
27. srpna SO
14,00
Hřiště
PS M
VC
SDH Bohuslavice
28. srpna NE
10,00
Hřiště
PS M + Ž + V
VC
SDH Postřelmůvek
3. září SO
10,00
Hasič. dráha
PS M + Ž
SDH Křemačov
3. září SO
13,00
Areál SDH
PS M + Ž +V
SDH Žárová
3. září SO
14,00
Hřiště
PS V. okrsku,120let SDH
SDH Heroltice
3. září SO
14,00
U Kulturního domu
PS M
VC
SDH Ráječek
4. září NE
10,00
Autocvičiště
PS M+Ž
FVC
OSH Šumperk
10. září SO
10,00
Hrabišín - areál SDH Jen pro postupující
Finále Velké ceny OSH Holba Cup 2011

Pravidla Holba Cupu 2011.

16. března 2011 v 12:18 | Martin


P R A V I D L A
Velké ceny okresu Šumperk v hasičských soutěžích
H O L B A C U P 2011
 1. Povinnosti pořadatelů :
  1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit tiskopisy pro seznamy jednotlivých družstev z důvodů případné pojistné události.

  1. Pořadatelé jsou povinni nejpozději 14 dnů před konáním soutěže zaslat na Okresní sdružení propozice soutěže a nejpozději do 14 dnů od konání soutěže výsledky soutěže.

  1. Pořadatelé obdrží od OSH potvrzenou startovní listinu, na které budou družstva prezentována a to tak, že pořadatel může na listinu zapsat pořadí jednoho domácího družstva mužů a jednoho domácího družstva žen, dále je povinen nabídnout výběr startovního pořadí dle výsledků minulého ročníku (nejdříve 1. družstvu až do 15. místa) Ostatní družstva se dopisují do volných kolonek. U družstev žen stejným způsobem ( od l. až po 7. družstvo). V případě smíšených startů mužů a žen, jsou oslovována družstva v pořadí prvé družstvo mužů, prvé družstvo žen až do 15. místa u mužů a do 7. místa u žen. Prezentace bude prováděna na předchozí soutěži. Končí okamžikem, kdy při zahájení soutěže přečte hlavní rozhodčí startovní listinu. Nejpozději v tomto okamžiku je možno startovní listinu doplnit . Pozdější příjezd bez takto provedené prezentace již brání účasti v soutěži. Družstva startující na 1. až 25. místě jsou povinna zabezpečit svého informovaného zástupce na nástupu.Pokud se družstvo prezentované na 1.-25.místě nedostaví v době předpokládaného startu tj.do 12.30 hod. k soutěži, bude startovat až na posledním místě startujících.

  1. Pořadatelé zajistí pro pořádání soutěže startéra s kvalifikací rozhodčího a 3 /tři/ rozhodčí . Hlavní rozhodčí bude delegován.

  1. Hlavními rozhodčími jsou pro rok 2011 jmenováni :
Gabriel Krobot, Roman Jedelský, Oldřich Jílek, Karel Ondruch, ing. Josef Ošťádal, Václav Matura, Karel Paciorek, Antonín Havlas, Bc. Jiří Kutal,Jiří Krejčí, Martin Sobotka, Petr Strnad, JUDr. Milan Churavý.
  1. Pokud by se hlavní rozhodčí z vážných důvodů nedostavil, rozhodnou ostatní
rozhodčí o tom, který bude vykonávat funkci hlavního rozhodčího.

  1. Pořadatelé jsou povinni mít k dispozici dvě elektrické časomíry stejného typu
pro případ poruchy, jinak nebude soutěž zahájena.

  1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit odpovídající sociální zařízení pro soutěžící
a diváky.

  1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit zdravotní službu pro případ nutnosti pos-
kytnout první pomoc při zranění. Stanoviště je nutno viditelně označit.
  1. Pořadatelé jsou povinni se řídit technickými pravidly - viz dále.

  1. V případě, že je na soutěži hlasatel, nesmí vykonávat funkci startéra ani
rozhodčího.

 1. Povinnosti soutěžních družstev :

  1. Soutěžní družstva musí nejpozději do 30.5.2011 odevzdat řediteli Velké ceny soupisku družstev mužů, žen a veteránů potvrzenou OSH ( může obsahovat libovolný počet členů SDH). Pokud bude členem družstva člen jiné-
ho SDH musí mít potvrzen přestup. Pouze z této soupisky budou vybíráni zá-
vodníci pro jednotlivé závody. Jiný závodník, mimo zapůjčeného nesmí startovat. Zapůjčený závodník musí být uveden na soupisce mateřského družstva. U kategorie veteránů platí čl.10 organizačního zabezpečení.

  1. Soutěžní družstva jsou povinna se zaregistrovat u pořadatele nejpozději do za-
hájení soutěže. Soutěž je zahájena nástupem přítomných družstev. V případě,
že družstvo musí ze soutěže předčasně odjet, oznámí to při nástupu pořadateli
a zajistí osobu k přebrání případné ceny.
  1. Soutěžní družstvo je povinno nejpozději při nástupu na plnění discipliny předat
Hlavnímu rozhodčímu kopii soupisky, kde budou startující na dané soutěži označeni kroužkem či křížkem. Na požádání musí členové družstva předložit doklady totožnosti. V případě startu družstva z jiných okresů, musí družstvo odevzdat nejpozději při startu stávající přihlášku se seznamem startujících členů.

  1. Při účasti více soutěžních družstev z jednoho sboru mohou mít družstva
společného strojníka. Pokud startují dvě družstva z jednoho sboru musí být přítomno 12 členů(nejméně), jedno družstvo kompletní, druhé může mít společného strojníka a může být doplněno jedním členem družstva jiného sboru, to platí i pro okresní kolo avšak jen v požárním útoku. Žena v kategorii mužů startovat nesmí. Závodník může startovat v jednom kole na soutěži jen 2x ( za své družstvo a jedenkrát za družstvo, kterému vypomáhá). Tyto skutečnosti je nutno vyznačit v kopii soupisky a oznámit nejpozději před startem hlavnímu rozhodčímu, účast osob, které nejsou členy SH ČMS a
nestartují na dané soutěži za jiné družstvo je vyloučena. Soupiska pro družstva jednoho sboru může být společná.

  1. Během závodní sezony je možno soupisku doplnit rovněž o nové členy SDH,
případně o závodníky, kteří přestoupí z jiného SDH. Každá změna musí být potvrzena OSH a doplněná soupiska předána vedoucímu Velké ceny.

  1. Je zakázán start osob mladších 15-ti roků na soutěžích Velké ceny.

  1. Družstva jsou povinna respektovat pokyny pořadatele a rozhodčích. Při neres-pektování pokynů mohou být napomenuta a při opakovaném nerespektování
pokynů může být družstvo vyloučeno ze soutěže, případně seriálu Velké ceny.

  1. Protest řeší na soutěži hlavní rozhodčí. Odvolání proti rozhodnutí hlavního roz-
hodčího řeší komisař soutěže. Odvolání proti rozhodnutí komisaře řeší tříčlenná odvolací komise výkonného výboru.

  1. Protest je možno podat jen do rozhodnutí týkajícího se vlastního družstva do 10 minut od skončení pokusu hlavnímu rozhodčímu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího je možno podat odvolání do 10 minut od převzetí rozhodnutí hlavního rozhodčího komisaři soutěže. Proti rozhodnutí komisaře je možno podat odvolání do 10 minut od vyhlášení výsledků soutěže do rukou komisaře. Odvolání řeší odvolací komise do 14 dnů, její rozhodnutí je konečné.

 1. Technické podmínky tratí, strojů a materiálu :
Trať musí splňovat tyto podmínky :
-základna 2x2 m, výška 10 cm
-
-okolí základny zpevněné, aby byly zachovány stejné podmínky pro všechna družstva
-vzdálenost základny od nádrže - zachovat míry dle Směrnic hasičských soutěží, stejně tak výška, nádrž bude umístěna ve vztahu k základně dle náčrtu
-v propozicích nutno uvést délku náběhu k základně,

- délka trati - čára sestřiku - při 2 hadicích B - 70 m, při třech hadicích B - 90 m -
ne delší a ne kratší,
-po skončení pokusu bude namátkově přeměřena jedna hadice dle výběru rozhodčího, délka musí být minimálně 19 m, úsek pro měření vytýčit zatlučenými kolíky, přeměřuje rozhodčí. Startující nesmí hadici natahovat a po vylití vody se již bez vyzvání rozhodčím nesmí hadice dotknout. Ve sporných případech se hadice přeměřuje pásmem.
-šířka hadic - hadice C - průměr 42 mm, plošně 65 mm, hadice B - průměr 65 mm, plošně 100 mm,
-proudnice - výstřikový otvor - 12,5 mm, tolerance plus, mínus 0,1 mm,
-koš musí být opatřen funkční ovladatelnou klapkou, nesmí být narážecí, případně opatřen převlečnou matkou,
-savice - délka 2,5 m, tolerance plus, mínus 5 cm, měří se délka včetně šroubení,
-jsou zakázány jakékoliv úchyty na savice na strojích, na materiálu,
-terče - průstřikové ( průměr otvoru 50 mm ), za terčem klapka zajištěna tak, aby nemohlo dojít ke sražení klapky zásahem vody do konstrukce terče,
-terče musí být opatřeny signalizačním zařízením, které signalizuje sražení terče- toto zařízení je pouze pomocné - další viz provedení pokusu,
-obuv - sportovní,
-vzdálenost zubů půlspojek - musí projít papír,
-stroje musí být schváleného typu, úpravy povoleny jen pokud se jedná o ejektory, umístění páček plynu, nástavců na hrdlo čerpadla,další úpravy jsou povoleny jen pokud neodporují bezpečnosti užití,
-v případě, že nesmí být použit ejektor, musí pořadatel toto skutečnost výslovně uvést v propozicích soutěže,
-přilby musí splňovat podmínky Směrnic hasičských soutěží - viz Příloha č.6 str.65-66,

 1. Provedení pokusu :

-čas na přípravu pokusu maximálně 5 minut, čas přípravy běží od okamžiku vyzvání rozhodčího, rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li k ní uvolněn přístup,
-start družstva je prováděn na pokyn hlavního rozhodčího startérem. Tento pokyn je proveden zapískáním na píšťalku. Startér provádí bezprostředně po tomto pokynu start po povelu : Na místa, připravte se! Pozor! Buď výstřelem či klaksonem a to i při použití časomíry s fotobuňkou. Startér je povinen měnit intervaly mezi jednotlivými slovy povelu a musí stát ve stejné rovině se startovní čárou.Závodník musí stát za startovní čárou,nesmí se této nohou dotýkat, je nerozhodná poloha hlavy, případně rukou-tyto mohou pomyslnou čáru přesahovat.
-za předčasný výběh je považován případ, kdy po povelu " Pozor "
se závodník pohne - startér velí zpět a opakuje start, toto je však již považováno za špatný start, předčasný výběh družstva musí být signalizován ihned při použití slyšitelného klaksonu či výstřelu,
-v případě, že již byl dán hlavním rozhodčím pokyn k odstartování
družstva a dojde k viditelnému spadnutí materiálu, je možno základnu opravit do jedné minuty - toto je však již považováno za prvý chybný start. Při opakovaném spadnutí již družstvo startuje bez možnosti nápravy.
-koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody a musí
být našroubován po celou dobu pokusu, v případě, že koš spadne závodníkovi do vody, je ponořen do vody bez sešroubení či je šrouben pod vodou, je pokus hodnocen jako neplatný,
-savice musí být po skončení pokusu sešroubovány, rozhodčí to ověřuje tak, že za druhou savici potáhne a zjistí tak, zda je našroubena na stroji a zda jsou savice spojeny a ne jen naraženy,
-měření času elektročasem, v případě poruchy elektročasu, kterou nelze odstranit do 10 minut, bude použit náhradní elektročas stejného typu - časy dosažené do té doby jsou časy platnými,
-pokus končí zastavením časomíry a na pokyn hlavního rozhodčího, signalizace u terčů je jen orientační,
-při přeběhnutí čáry sestřiku se může závodník vrátit, pokud však již dojde k výstřiku vody z hadice či proudnice, je družstvo hodnoceno neplatným pokusem ,Organizační zajištění soutěže 2011.

16. března 2011 v 12:16 | Martin
Organizační zajištění soutěže
Velká cena hasičských soutěží okresu Šumperk - HOLBA CUP 2011
 1. Vyhlašovatelem soutěže je výkonný výbor OSH ČMS v Šumperku. Pro rok 2011 je Velká cena vyhlášena pro družstva mužů, žen a veteránů.

 1. Do soutěže se mohou zapojit všechny sbory z okresu Šumperk, které se zúčastní soutěží zařazených do Velké ceny. Podmínkou je, že se sbor zúčastní okrskového kola
soutěží v požárním sportu.

 1. Do soutěže Velké ceny pro rok 2011 jsou zařazeny soutěže sborů, jejichž družstva se
V roce 2010 umístila na l. až 15. místě, dále I. kolo / okresní soutěž / soutěže v požárním sportu . Jedná se tedy o maximálně 16 soutěží. Pokud by do budoucna poklesl počet soutěží pod č.l5, bude zařazena soutěž sboru dle pořadí v soutěži.
Výjimku tvoří kategorie žen, kde pro tuto kategorii má právo uspořádat soutěž zapo-
čítanou do Velké ceny vítěz předchozího ročníku.

 1. Pro rok 2011 jsou do Velké ceny zařazeny soutěže pořádané sbory v R udě nad Moravou, Dolních Studénkách, Rájci, Třeštině, Hrabišíně, Bludově, Zvoli, Pavlově, Bohuslavicích, Ráječku, Štítech, Nemrlově, Dolní Libině, Chromči,Postřelmůvku a Okresní soutěž. V kategorii žen soutěž v Hrabové. Do Velké ceny v kategorii veteránů jsou zařazeny soutěže v Dolních Studénkách, Bludově, Třeštině,Bohuslavicích a Hrabové .Soutěže budou probíhat dle termínů daných výkonným výborem, zahájení všech soutěží se doporučuje v lo.oo hodin, nedělní soutěže zejména / odjezdy členů družstev do škol /. Přestávka trvání 20-ti minut v soutěži zahájené v 10.00 hodin bude vyhlášena ve 12.30, u soutěží zahájených ve 13.00 hodin v 15.30 hodin.

 1. Pro rok 2011 je jmenována komise ve složení Petr Strnad,Lubomír Bín, Václav Matura, náhradník Karel Paciorek, která před zahájením soutěží provede prohlídku tratí, má právo rozhodnout, zda tyto tratě odpovídají technickým požadavkům a zda z hlediska bezpečnosti je možno zde soutěž konat.

6. Do hodnocení Velké ceny se započítávají nejlepší umístění na 15-ti soutěžích.
.
 1. Nebude započítána soutěž :

  1. pořádaná sborem, který se nezúčastní okrskového kola
  2. soutěž, kde budou hrubě porušena pravidla Velké ceny
  3. soutěž, kde povětrnostní podmínky znemožňují pořádaní soutěže
 1. Body do soutěže Velké ceny získávají družstva mužů za umístění na 1. až 20. místě (za 1. místo 20 bodů, za 20. místo 1 bod). V kategorii žen a veteránů za umístění na 1. až 5. místě (za 1.místo 10 bodů, za 5. místo 2 body). V případě účasti družstev z jiných okresů se po ukončení soutěže stanoví pořadí družstev okresu Šumperk.

 1. V okresní soutěži je v kategorii mužů hodnoceno prvých 15 družstev tak, že vítěz získává 30 bodů, družstvo na 15. místě 2 body . V kategorii žen je hodnoceno prvých 10 družstev - vítěz 20 bodů, družstvo na 10. místě 2 body. V případě, že se postupující družstva nezúčastní krajské soutěže, získané body se jim odeberou.
 1. Kategorie veteránů soutěží se stroji PS 8, na stroji mohou být úchytky na savice. Na sacím vedení mohou startovat členové starší 35-ti roků, na dopravním a útočném vedení členové starší 40-ti roků.Členové soutěžních družstev nemusí mít opasky. V soutěžích veteránů smí v družstvu startovat jen
jeden člen, který nastupuje v kategorii mužů na dané soutěži za stejný sbor. Zapůjčit lze jen jednoho člena z družstva startujícího na dané soutěži v kategorii veteránů.
Pokud se zúčastní družstvo, které splňuje podmínky startu v soutěži veteránů soutěže v hlavní kategorii mužů, nesmí startovat v soutěži veteránů.

 1. V termínech, kdy jsou pořádány soutěže Velké ceny, není povolena a nebude zařazena do kalendáře soutěží jiná soutěž zařazená do Velké ceny.

 1. II. kola soutěží v požárním sportu se zúčastní vítězové okrskových kol, prvá tři družstva II. kola předchozího ročníku a to nezastupitelně. Soutěže se mohou zúčastnit družstva , která se přihlásí v termínu sděleném v organizačním zajištění II. kola pro rok 2011.
 1. Součástí tohoto organizačního zabezpečení Velké ceny jsou pravidla, která jsou závazná jak pro pořadatele soutěží, tak soutěžní družstva.V zásadě je vycházeno ze Směrnic hasičských soutěží, pokud není v pravidlech Velké ceny stanoveno jinak.

 1. Soutěž Velké ceny bude vyhodnocována Okresním sdružením ve všech kategoriích
Na Soutěži mistrů. Tuto soutěž má právo uspořádat vítěz předchozího ročníku Velké ceny v kategorii mužů dle propozic schválených výkonným výborem. V případě nezájmu o uspořádání této soutěže, má právo soutěž pořádat další družstvo dle konečného pořadí. Této soutěže se zúčastní prvých 10 družstev mužů, 7 družstev žen dle bodového hodnocení, prvá tři družstva mužů z I. kola soutěže v požárním sportu a to nezastupitelně. V kategorii veteránů družstva, která získala body alespoň na jedné soutěži Velké ceny. Výsledky této soutěže již konečné výsledky neovlivní . Pokud by došlo po započítání výsledků 15-ti soutěží k rovnosti bodů, o konečném umístění rozhoduje lepší umístění / platí pro případ konečného umístění v prvé desítce - sedmičce a pro možnost pořádat soutěž Velké ceny /, na jednotlivých soutěžích.
Účast na této soutěži je povinná, omluva je možná jen ve zcela výjimečných případech. Družstvo, které se této soutěže nezúčastní bude potrestáno odebráním 20-ti bodů pro příští ročník, při opakované neúčasti ztrátou pořadatelství Velké ceny. Ztrácí i případné ceny udělované na této soutěži.

 1. Pro rok 2011 jmenuje výkonný výbor ředitele Velké ceny JUDr.Milana Churavého. V jeho pravomoci je delegovat na soutěže hlavního rozhodčího, komisaře, zajišťovat nutnou administrativu, zveřejňovat výsledky, podávat výklad pravidel. Svolává odvolací komisi, jejího zasedání se účastní s hlasem poradním a zveřejňuje rozhodnutí odvolací komise.V případě, že je účasten na jednotlivých soutěžích má právo upozornit hlavního rozhodčího na zjevné porušování pravidel a podat k tomu výklad.

 1. Pro každou soutěž Velké ceny je delegován komisař, člen výkonného výboru, který rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího o protestu, kontroluje soupisky družstev a má právo zkontrolovat totožnost členů soutěžních družstev před startem. Společně s hlavním rozhodčím a velitelem soutěže pořizuje zápis o průběhu, výsledcích a případných protestech na soutěži. Má právo učinit rozhodnutí, že pro hrubé porušení pravidel ze strany pořadatelů, případně pro nezpůsobilé povětrnostní podmínky, nebude soutěž započítána do hodnocení Velké ceny.V případě podání protestu proti rozhodnutí komisaře věc projedná za účasti zástupce dotčeného družstva rada velitelů a doporučí řešení odvolacímu orgánu Odvolacím orgánem proti rozhodnutí komisaře je tříčlenná odvolací komise složena z členů výkonného výboru-komisařů a při své m rozhodování přihlédne ke stanovisku rady velitelů, není jím však vázána. Svolává ji operativně vedoucí Velké ceny a protest musí být vyřešen nejpozději do 14-ti dnů.


Rozpis a kontakty.

16. března 2011 v 12:14 | Martin
Velká cena hasičských soutěží " H O L B A C U P 2 0 11"
Rozpis a kontakty
4.6.2011 Bludov - areál Okresní kolo Karel Paciorek
Požární sport 583212048,742045314
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.2011 Ruda n.Mor. Putovní pohár Martin Dvořák
734368205
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.6.2011 Dolní Libina Memoriál J.Jančíka Tomáš Kobza,737235883
Jan Kučera, 605984 184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.6.2011 Dolní Studénky Putovní pohár JUDr. Milan Churavý
583217700, 737656896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7. 2011 Štíty Putovní pohár Zdeněk Fingr
737 249357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7.2011 Chromeč Putovní pohár Václav Vellek
721977389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.7.2011 Pavlov Putovní pohár Jan Jořenek
605050957
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
617.7.2010 Nemrlov Putovní pohár Jiří Valouch
733686418
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.7.2011 Hrabová Putovní pohár František Breknar
603201463
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.8.2011 Bludov Putovní pohár Martin Sobotka
723140747
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.8.2011 Rájec Putovní pohár Ivan Strašil
775088257
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.8.2011 Hrabišín Putovní pohár Roman Jírů
604387229
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.8.2011 Třeština Putovní pohár Kamil Plechatý
724605587
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.8.2011 Zvole Putovní pohár Marcel Velcl
732416395
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.8.2011 Bohuslavice Putovní pohár Marek Pikart
737760860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9.2011 Postřelmůvek Putovní pohár Jan Pospíšil
733199983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.9.2011 Ráječek Putovní pohár Ladislav Klimek
737194321
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.9.2010 Hrabišín Finále VC Karel Paciorek, 742045314
Roman Jírů, 604387229
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendář soutěží 2011 - cizí okresy + krajské a národní soutěže.

16. března 2011 v 12:13 | Martin |  Kalendář soutěží
Krajské a národní soutěže soutěže:

JE
KSH Olomouc
11.června SO
8,00
Hřiště Uhelná
Krajské kolo Plamen
PV
KSH Olomouc
12. června NE
8,00
Hřiště Uhelná
Krajské kolo Dorostu
OV
KSH Ostrava
25-26.. června
8,00
Stadion Vítkovice
Krajské kolo PS M+Ž
OV
SH ČMS
2.-6.července
8,00
M ČR Plamen+ Dorost
Stad. Vítkovice
OV
SH ČMS
19.-21.srpna
8,00
M ČR Požární sport
Stad. Vítkovice


Z jiných okresů:

OL
Břevenec
10. července NE
11,00
Hřiště TJ
PS - M+Ž Hanácká liga
OL
Nová Hradečná
30. července SO
13,00
Hřiště
PS - M+Ž Hanácká liga
OL
Tři Dvory
30. července SO
13,00
Hřiště
Šumperský liga TFA
OL
Troubelice
27. srpna SO
10,00
Hasičský areál
PS MH PÚ + ŠPD
OL
Troubelice
27. srpna SO
20,30
Hasičský areál
Noční PS M + Ž

Kalendář soutěží 2011 - TFA + 100.

16. března 2011 v 12:12 | Martin |  Kalendář soutěží
TFA
Loučná nad Desnou
18. června SO
13,00
Areál u HZ
Šumperský liga TFA
TFA
SDH Temenice
13. srpna SO
13,00
Anin Dvůr Šumperk
Šumperský liga TFA
TFA
SDH Loštice
10. září SO
13,00
Ul.Sokolská- cvičiště
Šumperský liga TFA

100
SDH Bludov
9. července SO
10,00
VÚ areál u HZ Bludov
Běh na 100m Bludovská100
100
SDH Třeština
31. července NE
10,00
Hřiště TJ
Běh na 100m,Třeštinská 100
100
SDH Kolšov
17. září SO
10,00
Za Hájenkou
Běh na 100m Kolšovská 100

Kalendář soutěží 2011 - MH.

16. března 2011 v 12:08 | Martin |  Kalendář soutěží
Kateg
Pořádající SDH:
Datum konání:
Zahájení
Místo konání:
Druh soutěže:
MH
OSH Šumperk
19. února SO
10,00
KD Hrabišín
Liga MH - doved.štaf.
MH
OSH Šumperk
16. dubna SO
9,00
Areál Troubelice
PLAMEN PÚCTIF,ŠPD
MH
OSH Šumperk
30. dubna SO
9,00
VÚ areál u HZ
Plamen - okresní kolo I.
MH
SDH Dol.Studénky
1. května NE
9,00
Dráha SDH
PS MH PÚ
MH
SDH Kolšov
7. května SO
10,00
Za hájenkou
Soutěž MH, PÚ+ŠPD
MH
OSH Šumperk
14. května SO
9,00
Areál Chromeč
Plamen - okresní kolo II.
MH
SDH Bludov
21. května SO
9,00
VÚ areál u HZ
PS MH
MH
SDH Nový Malín
28. května SO
10,00
Areál SDH u Cihelny
PS MH , PÚ + 60 m

MH
SDH Třeština
24.-25. června PA
18,00
Hřiště TJ
Noční soutěž MH

MH
OSH Šumperk
26. června NE
9,00
Areál SDH Hrabišín
Finále Ligy MH, 2xPÚ

MH
SDH
18. září SO
9,00

Hasičský trojboj MH
MH
OSH Šumperk Šumperský Soptík
1. října SO
8,00
Tyršův stadion v
Šumperku
Soutěž MH v běhu na
60 m s překážkami
MH
OSH Šumperk
15.října SO
9,00

ZPV Plamen

Pravidla seriálu soutěží.

16. března 2011 v 11:57 | Martin
Soutěž OSH Olomouc.
P R A V I D L A
 1. Povinnosti pořadatelů :

  1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit Prezenční listinu a přihlášku do soutěže z důvodů případné pojistné události.

  1. Prezentace družstev končí okamžikem, kdy při zahájení soutěže přečte hlavní rozhodčí startovní listinu. Nejpozději v tomto okamžiku je možno startovní listinu doplnit . Pozdější příjezd bez řádné omluvy, takto provedené prezentace již brání účasti v soutěži.

  1. Pořadatelé zajistí pro pořádání soutěže 3 /tři/ pomocné rozhodčí. Hlavní rozhodčí bude delegován OORV.

  1. Pokud by se hlavní rozhodčí z vážných důvodů nedostavil, rozhodnou ostatní
rozhodčí o tom, který bude vykonávat funkci hlavního rozhodčího.

  1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit odpovídající sociální zařízení pro soutěžící
a diváky.

  1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit zdravotní službu pro případ nutnosti poskytnout první pomoc při zranění. Stanoviště je nutno viditelně označit.

  1. Pořadatelé jsou povinni se řídit technickými pravidly - viz dále.

 1. Povinnosti soutěžních družstev :

  1. Soutěžní družstva jsou povinna přihlásit se u pořadatele nejpozději do za-
hájení soutěže. Soutěž je zahájena nástupem přítomných družstev.

  1. Při účasti více soutěžních družstev z jednoho sboru mohou mít družstva
společného pouze strojníka. Pokud startují dvě družstva z jednoho sboru musí být přítomno 12 členů (nejméně), jedno družstvo kompletní, druhé může mít společného strojníka a může být doplněno jedním členem družstva jiného sboru zúčastněného na soutěží. Ženy v kategorii mužů, mohou startovat pouze ve smíšeném družstvu a to maximálně v počtu 4. muži-3.ženy. Smíšené družstvo bude hodnoceno v kategorii muži. Minimální počet pro jedno družstvo je 5 závodníků. Závodník může startovat na jedné soutěži jen ve dvou pokusech za své družstvo a ve dvou pokusech za družstvo, kterému vypomáhá. Tyto skutečnosti je nutno vyznačit v kopii soupisky a oznámit nejpozději před prvním startem soutěže hlavnímu rozhodčímu, který učiní poznámku do startovní listiny.

  1. Je zakázán start osob mladším 15-ti let v den konání soutěže.

  1. Družstva jsou povinna respektovat pokyny pořadatele a rozhodčích. Při nerespektování pokynů mohou být napomenuta a při opakovaném nerespektování pokynů může být družstvo vyloučeno ze soutěže, případně seriálu soutěží.

  1. Protest řeší na soutěži hlavní rozhodčí. Odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího řeší komisař soutěže, delegován OORV Olomouc. Odvolání proti rozhodnutí komisaře řeší tříčlenná odvolací komise. Odvolací komise je složena z hlavního rozhodčího, komisaře soutěže a delegovaného člena VV OSH ČMS Olomouc.

  1. Protest je možno podat jen týkající se vlastního družstva do 10 minut od skončení pokusu hlavnímu rozhodčímu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího je možno podat odvolání do 10 minut od převzetí rozhodnutí hlavního rozhodčího komisaři soutěže. Proti rozhodnutí komisaře je možno podat odvolání do 10 minut odvolací komisi. Odvolání řeší odvolací komise přímo na místě a její rozhodnutí je konečné.


 1. Technické podmínky tratí, strojů a materiálu :

Trať musí splňovat tyto podmínky :

-základna 2x2 m, výška 10 cm
-okolí základny musí být po celou dobu soutěže udržováno tak, aby byly zachovány stejné podmínky pro všechna družstva
-vzdálenost základny od nádrže - zachovat míry dle Směrnic hasičských soutěží, stejně tak všechna ostatní ustanovení o mírách dle náčrtu a místních podmínek.
-po skončení pokusu bude namátkově přeměřena jedna hadice dle výběru rozhodčího, délka musí být minimálně 19 m, úsek pro měření vytýči hlavní rozhodčí před začátkem soutěže, přeměřuje pověřený rozhodčí. Soutěžící nesmí hadici při měření natahovat, ta bude volně položena k určeným vytyčovacím kolíkům po vylití vody.
-Ve sporných případech se hadice přeměřuje pásmem.
-šířka hadic - hadice C - průměr 42 mm, plošně 65 mm, hadice B - průměr 65 mm, plošně 100 mm,
-proudnice výstřikový otvor - 12,5mm, tolerance plus, mínus 0,1 mm,
-koš musí být opatřen funkční ovladatelnou klapkou, nesmí být narážecí, případně opatřen převlečnou matkou, otvor síta musí odpovídat Směrnicím hasičských soutěží.
-savice - délka 2,5 m, tolerance plus, mínus 5 cm, měří se délka včetně šroubení,
-terče - průstřikové ( průměr otvoru 50 mm ), za terčem klapka zajištěna tak, aby nemohlo dojít ke sražení klapky zásahem vody do konstrukce terče,
-terče musí být opatřeny signalizačním zařízením, které signalizuje sražení terče- toto zařízení je pouze pomocné - další viz provedení pokusu,
-obuv - sportovní, né kopačky.
-stroj jednotný TOHATSU, dodá pořadatel.
-vzdálenost zubů půlspojek - mezi ozuby musí projít arch papíru.
-přilby a opasky musí splňovat podmínky Směrnic hasičských soutěží

 1. Provedení pokusu :

-čas na přípravu pokusu maximálně do 5. minut, čas přípravy běží od okamžiku vyzvání rozhodčího, rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li k ní uvolněn přístup,
-start družstva je prováděn na pokyn hlavního rozhodčího.
Tento pokyn je proveden zapískáním na píšťalku. Startér provádí bezprostředně po tomto pokynu start po povelu : Na místa, připravte se! Pozor! Buď výstřelem či klaksonem a to i při použití časomíry s fotobuňkou. Startér je povinen měnit intervaly mezi jednotlivými slovy povelu a musí stát ve stejné rovině se startovní čárou. Závodník musí stát za startovní čárou, nesmí se této dotýkat ani jí přesahovat
za předčasný výběh je považován případ, kdy po povelu " Pozor "
se závodník pohne - startér velí zpět a opakuje start, toto je však již považováno za špatný start, předčasný výběh družstva musí být signalizován ihned při použití slyšitelného klaksonu či výstřelu,
-v případě, že již byl dán hlavním rozhodčím pokyn k odstartování
družstva a dojde k viditelnému spadnutí materiálu, je možno základnu opravit do jedné minuty - toto je však již považováno za prvý chybný start. Při opakovaném spadnutí již družstvo startuje bez možnosti nápravy.
-koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody a musí
být našroubován po celou dobu pokusu, v případě, že koš spadne závodníkovi do kádě, nebo vedle ní na zem a nedojde k doteku savice s vodou v kádi, je možno koš opakovaně sešroubovat se savicí. Při doteku savice s vodou v kádi, bez našroubování koše, rozhodčí toto považuje za neplatný poku, stejně tak pokud soutěžící dotahuje koš pod vodou.
savice musí být sešroubovány mezi sebou i se strojem před ukončením pokusu a až na pokyn rozhodčího je možno přívodní vedení rozpojit.
-měření času elektrickou časomírou, v případě poruchy časomíry, kterou nelze odstranit do 10 minut, bude použitá náhradní časomíra stejného typu - časy dosažené do té doby jsou časy platnými,
-pokus končí zastavením časomíry a na pokyn hlavního rozhodčího, signalizace u terčů je jen orientační
-při přeběhnutí čáry sestřiku se může závodník vrátit, pokud však již dojde k výstřiku vody z kterékoli proudnice či hadice u terčů, je družstvo hodnoceno neplatným pokusem ,
-startuje se s nastartovaným čerpadlem TOHATSU

Organizační zajištění soutěže
 1. Vyhlašovatelem soutěže je výkonný výbor OSH ČMS v Olomouci a firma Tohatsu a firma ZHT Group Slavič. Pro rok 2011 je soutěž vyhlášena pro družstva mužů a žen.

 1. Do soutěže se mohou zapojit všechny družstva SDH, HZS, Moravské hasičské jednoty a HZS SŽDC, které splní všechny podmínky pořadatele.

 1. Pro rok 2011 OORV Olomouc, před zahájením soutěží provede prohlídku tratí, má právo rozhodnout, zda tyto tratě odpovídají technickým požadavkům a zda z hlediska bezpečnosti je možno zde soutěž konat.

 1. Do konečného hodnocení seriálu soutěží se započítávají všechna zúčastněná družstva, která se zúčastnila nejméně čtyř soutěží ze šesti

 1. Nebude započítána soutěž :
  1. soutěž, kde budou hrubě porušena pravidla soutěže
  2. soutěž, kde povětrnostní podmínky znemožňují pořádaní soutěže

 1. Body do soutěže získávají družstva za umístění na 1. až 10. místě (za 1. místo 10 bodů, družstva na místech dalších vždy o jeden bod méně až po místo 10). Od 10. místa družstva obdrží vždy jen body za účast v soutěži. Všechna družstva obdrží, při splnění všech podmínek OZ pořadatele, 10 bodů za účast na jednotlivých soutěžích, včetně bodovaných míst 1-10.

 1. Součástí tohoto organizačního zabezpečení jsou pravidla, která jsou závazná jak pro pořadatele soutěží, tak soutěžní družstva. V zásadě je vycházeno ze Směrnic hasičských soutěží, pokud není v pravidlech soutěže stanoveno jinak. V případě sporných otázek se bude postupovat podle platných Směrnic hasičských soutěží

 1. Seriál soutěží bude vyhodnocen při poslední soutěži. Pro kategorii muži zajistí ceny ZHT Group a firma Tohatsu. Pro kategorii ženy OSH ČMS Olomouc.

 1. Pro rok 2011 jmenuje výkonný výbor vedoucího soutěže v měsíci březnu 2011. V jeho pravomoci je zajišťovat nutnou administrativu, zveřejňovat výsledky, podávat výklad pravidel. Svolává odvolací komisi, jejího zasedání se účastní s hlasem poradním a zveřejňuje rozhodnutí odvolací komise.